BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2
Numer działki – cz. 1423/2,
Numer KW – OL1P/ 00012024/2,
Powierzchnia nieruchomości –  490 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Roczna wysokość czynszu – 490 zł + 23 % podatku VAT.  Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 449   i 450), położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem 29.ZP – teren zieleni urządzonej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 października 2018 r. do dnia 2 listopada 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2018 15:33
Data opublikowania: wtorek, 16 paź 2018 09:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2018 10:50
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 429 razy