BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Czerniewskiego 3/15,
2. Numer działki: 1030/4
3. Powierzchnia działki: 488 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00012302/8
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 15, o powierzchni użytkowej 59,07 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, usytuowany na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Czerniewskiego nr 3. Do lokalu mieszkalnego nr 15 należy jedna piwnica oznaczona nr 15 o pow. 16,12 m2. Budynek mieszkalny składa się z 24 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1550,18 m2.Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) -  118.483 zł (słownie zł: sto osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 00/100). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 5.924,15 zł (słownie zł: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 15/100).
7. Cena udziału w działce wynoszącego 5907/155018 wynosi: 2.788 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 27,88 zł (słownie: dwadzieścia siedem 88/100) + 23 % podatku VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 697,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem 00/100), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 34,85 zł + 23 % podatku  VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3145), lokal mieszkalny został  przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.
14. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 10 MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 października 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r.

Data powstania: czwartek, 18 paź 2018 07:49
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2018 09:39
Data przejścia do archiwum: środa, 7 lis 2018 09:41
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 402 razy