BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Warszawska 17/12,
2. Numer działki: 503/14
3. Powierzchnia działki: 1400 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00022241/5
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 12, o powierzchni użytkowej 35,76 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Warszawskiej nr 17. Do lokalu mieszkalnego nr 17 należy jedna piwnica oznaczona nr 17 o pow. 5,05 m2. Budynek mieszkalny składa się z 19 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 994,53 m2. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) -  72.542 zł (słownie zł: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa 00/100). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 3.627,10 zł (słownie zł: trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem 10/100).
7. Cena udziału w działce wynoszącego 3576/99453 wynosi: 6.845 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć 00/100)
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 68,45 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem 45/100) + 23 % podatku VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 1711,25 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset jedenaście 25/100), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 85,56 zł + 23 % podatku VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3145), lokal mieszkalny został  przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.
14. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 października 2018 r. do dnia 10 listopada 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 22 paź 2018 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 22 paź 2018 14:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lis 2018 11:18
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 332 razy