BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1
Numer działki –  1460/14
Powierzchnia nieruchomości – 1120 m2
Numer  KW – OL1P/00022912/0
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości –  71 000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium – 14 000 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 12.00
2. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 10 lipca 2018 r.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  poz. 2749) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 13.MN,U – teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu..
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 13 grudnia 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 9 lis 2018 09:41
Data opublikowania: piątek, 9 lis 2018 11:05
Data przejścia do archiwum: środa, 19 gru 2018 13:36
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 490 razy