BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 26/110,
Numer KW – OL1P/00032312/7,
Powierzchnia nieruchomości – 268 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do użytkowania na powiększenie działki ogrodniczej oznaczonej nr geodezyjnym 26/15,
Roczna wysokość czynszu  – 134 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29.11.2018 r. do dnia 20.12.2018 r. 

Data powstania: czwartek, 29 lis 2018 13:30
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2018 15:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2018 07:57
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 432 razy