BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.38.2018.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.12.2018 r. wpłynął wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

Pana Rafała Drobot,

przedstawiciela Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego Elektron S.C.

ul. Odległa 3b

15-159 Białystok

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji sieci SN i nN poprzez montaż linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej) oraz linii kablowych nN wraz ze słupami niezbędnymi do połączenia budowanej sieci kablowej z istniejącą siecią napowietrzną na działkach o nr geodezyjnych 272/2, 235/10, 172/5, 201, 173/2, 219/1, 219/2, 218, 217 położonych w miejscowości Pietrzyki, obręb Stare Guty, gmina Pisz.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 31.12.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl , wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Pietrzyki. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 31.12.2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 31 gru 2018 13:11
Data opublikowania: poniedziałek, 31 gru 2018 13:29
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 559 razy