BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 26/95,
Numer KW – OL1P/00028790/0,
Powierzchnia nieruchomości – 28 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,                                                           

Roczna wysokość czynszu – 224 zł + 23% VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.03.2019r. do dnia 04.04.2019r.
Data powstania: piątek, 15 mar 2019 11:26
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2019 12:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 kwi 2019 07:46
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 153 razy