BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,
Numer działki –  77/2,
Numer KW – OL1P/00041356/3,
Powierzchnia nieruchomości – 987 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena nieruchomości – 66 000 zł  

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/89/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ograniczonego.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
4.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 18 lipca 2019 r.
    do dnia 8 sierpnia 2019 r.

Data powstania: środa, 17 lip 2019 15:18
Data opublikowania: czwartek, 18 lip 2019 12:03
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 422 razy