BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Jeże, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 118/15,
Numer KW – OL1P/00033538/4,
Powierzchnia nieruchomości – 30 m²,
Opis nieruchomości –  teren przeznaczony na ustawienie pomieszczenia gospodarczego i garażu blaszanego,
Roczna wysokość czynszu –  240,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
 
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2.W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 31.07.2019r. do dnia 21.08.2019r.

Data powstania: czwartek, 1 sie 2019 09:27
Data opublikowania: środa, 7 sie 2019 08:20
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 174 razy