BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz,  przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
    Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu
    wieczystym osób fizycznych
    Zgodnie z uchwałą Nr VIII/90/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 maja 2019 r.
    w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność
    Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży
   Numery działek:       1144/5, 1144/6
   Powierzchnia nieruchomości:      1557 m2
   Położenie nieruchomości:     Pisz 1
   Numer KW:  OL1P/00027784/8
   Cena nieruchomości:     86.500 zł

2.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
     zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca
     2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
     przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód,
     wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul.
    Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa
    Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086  z dnia 21 maja 2009 r.) położona jest na
     obszarze oznaczonym symbolem 37 U – tereny zabudowy usługowej
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników
     wieczystych.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w
    Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy
    nieruchomości.
5. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie
    jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000
    2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
    Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić
    najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.
6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania
    wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
    ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc
    od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania
    dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  13.08.2019 r.  
    do 03.09.2019 r.

Data powstania: wtorek, 13 sie 2019 09:29
Data opublikowania: środa, 14 sie 2019 14:03
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 264 razy