BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości (Pisz 1, dz: 1129/49, 1149/51, 1129/59)

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

 I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1
    Numer działki –  1129/49
    Powierzchnia nieruchomości – 4942 m2
    Numer  KW – OL1P/00013021/1
    Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
    Cena wywoławcza nieruchomości –  741.000 zł + 23% podatku VAT
    Wadium – 140.000 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1
    Numer działki –  1129/51
    Powierzchnia nieruchomości – 3116 m2
    Numer  KW – OL1P/00013021/1
    Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
    Cena wywoławcza nieruchomości –  498.000 zł + 23% podatku VAT
    Wadium – 90.000 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1
    Numer działki –  1129/59
    Powierzchnia nieruchomości – 2784 m2
    Numer  KW – OL1P/00013021/1
    Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
    Cena wywoławcza nieruchomości –  445.000 zł + 23% podatku VAT
    Wadium – 85.000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 5 grudnia 2019 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 9.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.    
3. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.  W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego  poz. 2749) położone są na obszarze oznaczonym symbolami: 9.U – teren usług różnych o charakterze miastotwórczym (dot. dz. nr 1129/49), 10.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (dot. dz. nr 1129/51 i 1129/59).
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 28 listopada 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 23 wrz 2019 10:01
Data opublikowania: wtorek, 24 wrz 2019 14:35
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 319 razy