BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wyzwolenia,
Numer działki – cz.424/16,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 2,5 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym małych rozmiarów (2,00 m x 1,20 m),
Roczna wysokość czynszu – 50,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013r. poz. 449 położona jest na obszarze oznaczonym 12 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 01.10.2019r. do dnia 22.10.2019r.

Data powstania: wtorek, 1 paź 2019 08:27
Data opublikowania: środa, 2 paź 2019 07:32
Data przejścia do archiwum: środa, 23 paź 2019 07:06
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 230 razy