BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska 17/12
2. Numer działki – 503/14,
3. Numer KW – OL1P/ 00022241/5,
4. Powierzchnia nieruchomości – 1400 m²,
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny  nr 12 o pow. użytkowej 35,76 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni,
     łazienki z wc i przedpokoju,  usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  
    położonym w Piszu przy ul. Warszawskiej 17.
     Do lokalu mieszkalnego nr 12 należy jedna piwnica oznaczona nr 12 o powierzchni 5,05 m2.
     Budynek mieszkalny składa się z 19 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku – 994,53 m2.
     Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
     na czas nieokreślony,
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 503/14o pow. 1400 m2
    wynoszącym 3576/99453 -  78 207 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem złotych).
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.910,35 zł
    (słownie zł: trzy tysiące dziewięćset dziesięć 35/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.  
8. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości
     wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
10.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu  
    przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego,  części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska
    Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w
    obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r.,
    opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia
    21 maja 2009 r., ) stanowi teren tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
12. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
13. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 10 października 2019 r.
    do dnia 31 października 2019 r.

Data powstania: poniedziałek, 14 paź 2019 13:20
Data opublikowania: poniedziałek, 21 paź 2019 12:22
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 297 razy