BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Uściany - dz. nr 73/5)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Uściany,
Numer działki – 73/5,
Numer KW – OL1P/00013515/1,
Powierzchnia nieruchomości – 3100 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena nieruchomości – 110.300 zł  + 23% podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/178/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.   
5.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/219/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Nr 24, poz. 336) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 68 MR/MN - zabudowa  zagrodowa i jednorodzinna.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 4 czerwca 2020 r.
    do dnia 25 czerwca 2020 r.

Data powstania: piątek, 5 cze 2020 13:40
Data opublikowania: piątek, 5 cze 2020 13:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 171 razy