BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Trzonki)

W Y K A Z
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Trzonki,
Numer działki – 150/1,
Numer KW – OL1P/00013710/8,
Powierzchnia nieruchomości – 1102 m2,
Opis nieruchomości – teren niezabudowany przeznaczony do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerami działek 150/2 i 151/3
Cena nieruchomości – 12.300 zł + 23% podatku VAT. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/194/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  22 czerwca  2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r.

Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2020 13:19
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2020 15:01
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 177 razy