BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Słowackiego,
-Numer działki – część 431/44,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości - 27 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu – 50 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 marca 2007 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 10 marca 2005 r. do dnia 31 marca 2005 r.
Data powstania: czwartek, 10 mar 2005 16:59
Data opublikowania: piątek, 11 mar 2005 12:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2005 11:16
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1158 razy