BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

1. - Pisz, Pl. Daszyńskiego,
- opis nieruchomości - teren pod pawilonem handlowym,
- nr KW-12877,

• dz. nr 424/9 o pow. 22 m2- cena 3 100 zł,

2. Podana wyżej cena nie uwzględnia wartości budynku, przedstawia jedynie wartość gruntu.
3. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości niezbędnej do jej zbycia (dokumentacja geodezyjna, wycena gruntu).
4. Zbycie działki objętej niniejszym wykazem zgodnie z art. 29 ust. 5, art 43 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z poźn. zm.) zostało zwolnione z podatku VAT.
5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
7. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wniesie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
9. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr LI/649/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 października 2006 r, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce pawilonu handlowego.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz stanowi teren oznaczony symbolem 6 U - zabudowa usługowa.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 stycznia 2007 r. do dnia 26 stycznia 2007 r.
Data powstania: poniedziałek, 8 sty 2007 09:10
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sty 2007 17:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sty 2007 08:26
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1302 razy