BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, 19.01.2007 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE V-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 STYCZNIA 2006 ROKU / PIĄTEK / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr IV/06 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pisza do reprezentowania Gminy Pisz w Zgromadzeniach przedstawicieli gmin członkowskich Związku Gmin „ Czyste Mazury „ z siedzibą w Mrągowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu listy obszarów Natura 2000.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części miasta Pisz dotyczącej nowej przeprawy mostowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
19 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
23. Odpowiedzi na zapytania radnych.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Stanisław OlenderData powstania: piątek, 19 sty 2007 15:12
Data opublikowania: piątek, 19 sty 2007 15:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sty 2007 08:30
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1415 razy