BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ogłoszenie

konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu
Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w PiszuKandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu powinien spełniać następujące warunki:
1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
2. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
3. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
4. wykształcenie wyższe,
5. staż pracy minimum 7 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie listy motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:
1. kwestionariusz osobowy,
2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa określone w warunkach przystąpienia do konkursu,
4. oświadczenie o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych,
6. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów,
7. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na Prezesa Zarządu ZUK” w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu ul. Olsztyńska 3, w terminie do dnia 2 lutego 2007 r. do godz. 10:00.
Data powstania: wtorek, 23 sty 2007 11:38
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2007 13:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lut 2007 15:55
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1639 razy