BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul.Okopowa 8/3
2. Numer działki : 397
3. Powierzchnia działki : 1052 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9577
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 36,20m2, składający się z
1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Okopowej nr 8.
Do lokalu mieszkalnego nr 3 należy jedna piwnica oznaczona nr 3 o pow. 4,40m2.
Budynek mieszkalny składa się z 62 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 3.194,51m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 39.740zł. (słownie:
trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 1.987zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset
osiemdziesiąt siedem złotych ).
Koszty wyceny wynoszą - 150,-zł.
7.Cena udziału w działce nr 397 wynoszącego 36,20/3194,51 wynosi : 1.420zł
( słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych ).
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 14,20zł. (słownie: czternaście złotych 20/100) + 22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 355zł.(słownie: trzysta
pięćdziesiąt pięć złotych ) + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002
0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 stycznia 2007r.
do dnia 19 lutego 2007r.Data powstania: środa, 31 sty 2007 08:36
Data opublikowania: środa, 31 sty 2007 08:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 lut 2007 09:58
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1302 razy