BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Os. Wschód,
-Numery działek – część 1135, część 1129/14,
-Numer KW – 13021,
-Powierzchnia nieruchomości - 16210 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 324 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2008 r., w przypadku przeznaczenia gruntu do zbycia, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
2.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ulicy Pisańskiego położona jest w obszarach 7.P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i 10. MN, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi różne.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 2 maja 2007 r.
Data powstania: piątek, 13 kwi 2007 14:44
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2007 15:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 maj 2007 10:48
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1297 razy