BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam że dnia 20.03.2007r. wpłynął wniosek /uzupełniony w części w dniu 05.04.2007r. i następnie w dniu 19.04.2007r/ :

Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie

dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na ”przebudowie drogi krajowej nr 58 na odcinku Pisz-Biała Piska od km 123+316 do km127+ 600” na działkach o nr geodezyjnych: 213- obręb Łupki, 62 i 587/1 – obręb Babrosty, 587- obręb Kocioł Duży, 4- obręb Stare Guty w gminie Pisz.

W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 8 maj 2007 12:58
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 13:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 maj 2007 12:28
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1440 razy