BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Naczelnik Wydziału - Elżbieta Sadłowska
pok. nr 36
tel. 87 42 41 222; centrala wew. 222
Zastępca Naczelnika Wydziału -
pok. nr
tel. ; centrala wew.

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji należy w szczególności:

1) Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarze Gminy,

2) Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, w tym spraw związanych z jego finansowaniem,

3) Prowadzenie spraw związanych z dekoracją Gminy w okresie świątecznym i flagowaniem miasta w święta narodowe,

4) Nadzorowanie świadczenia usług komunalnych,

5) Organizowanie i nadzorowanie utrzymania czystości, w tym koordynacja pracy:

a) grupy gospodarczej,

b) skazanych kierowanych do prac w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na terenach miejskich,

c) osób skierowanych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych do prac pielęgnacyjno-porządkowych,

6) Organizowanie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

7) Prowadzenie ewidencji cmentarzy wojennych,

8) Prowadzenie rejestru miejsc pamięci narodowej,

9) Wydawanie zezwoleń na:

a) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych,

c) prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

d) utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,

e) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

f) prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

10) Utrzymanie cieków wodnych na gruntach gminnych,

11) Współpraca z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym działającym na terenie gminy Pisz oraz realizacja innych zadań
      wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
      ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.),

12) Przygotowywanie propozycji w zakresie organizacji oraz utrzymania zieleni komunalnej,

13) Współudział w prognozowaniu rozwoju urządzeń komunalnych,

14) Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola prawidłowej ich eksploatacji,

15) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej Gminy,

16) Nadzorowanie spraw dotyczących plaż i kąpielisk gminnych, w szczególności utrzymywanie czystości na plażach i kąpieliskach
      gminnych oraz zapewnienie ich właściwego oznakowania,

17) Opracowywanie zasad gospodarowania zasobami lokalowymi Gminy, w tym prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czynszu
      za najem lub dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych, przygotowywanie rocznych list osób, z którymi winny być zawarte umowy
      najmu lokali mieszkalnych,

18) Inspirowanie rozwoju gospodarki mieszkaniowej i realizacja polityki mieszkaniowej,

19) Prowadzenie oraz nadzór nad prowadzonymi przez zarządcę budynków komunalnych sprawami z zakresu umarzania, rozkładania
      na raty spłaty i odraczania terminu płatności zaległych należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych,

20) Nadzór nad prowadzeniem przez zarządcę budynków komunalnych spraw związanych z administrowaniem lokalami mieszkalnymi
      i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy położonymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałymi lokalami
      i budynkami mieszkalnymi oraz związanymi z nimi budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy,

21) Realizacja spraw wynikających ze stosunku najmu pomiędzy Gminą a najemcą,

22) Przygotowanie dokumentów przetargowych oraz przeprowadzanie przetargów na najem lokali użytkowych,

23) Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie właściwości Wydziału,

24) Prowadzenie zagadnień związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych,

25) Reprezentowanie Gminy na zebraniach właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych,

26) Kontrola zarządców wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina ma udziały w zakresie prowadzenia prawidłowości ewidencji
      i rozliczeń kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi,

27) Kontrola zarządcy budynków komunalnych w zakresie prawidłowości ewidencji rozliczeń finansowych z Gminą,

28) Prowadzenie spraw związanych z wyborem zarządców nieruchomości posiadających licencję zawodową,

29) Prowadzenie ewidencji analitycznej:

a) czynszów naliczanych dla najemców i dzierżawców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy,

b) zaliczek za media naliczanych dla najemców i dzierżawców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy,

c) należności zarządcy budynków komunalnych,

d) nakładów inwestycyjnych i remontowych ponoszonych na poszczególne budynki i lokale komunalne,

e) wpłat na fundusze remontowe poszczególnych wspólnot oraz comiesięczne przekazywanie danych do Wydziału Finansowego
    w celu uzgadniania sald,

30) Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności pozostających w zakresie działania Wydziału,

31) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

32) Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy
      z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

33) Nadzór merytoryczny nad spółkami, w których Gmina posiada akcje / udziały (z zastrzeżeniem zadań pozostających w kompetencji
      Wydziału Organizacyjnego):

a) Administrator Sp. z o.o. w Piszu,

b) Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu,

c) Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu,

d) Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piszu,

34) Opiniowanie pod kątem ochrony środowiska inwestycji i przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy Pisz,

35) Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg będących własnością Gminy,

36) Utrzymywanie terenów zieleni miejskiej wraz z przynależną infrastrukturą i małą architekturą oraz:

a) utrzymywanie placów zabaw,

b) prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i gospodarowaniem drewnem z terenów Gminy, z zastrzeżeniem § 22 pkt 53,

c) utrzymywanie miejsc pamięci narodowej,

d) utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych,

37) W zakresie prawa ochrony środowiska:

a) opracowywanie i realizacja programu ochrony środowiska oraz wdrażanie i realizacja systemu zarządzania środowiskowego
    w Gminie,

b) prowadzenie i udostępnianie baz danych o środowisku oraz wykazu danych o dokumentach zawierających informację
    o środowisku i jego ochronie,

c) podejmowanie działań w sprawach dotyczących zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne oraz nadmiernej
    emisji hałasu do środowiska,

d) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz współpraca w tym zakresie z innymi
    kompetentnymi i instytucjami,

e) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Urząd,

38) W zakresie ochrony przyrody :

a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzaniem kar pieniężnych
    za samowolne usuwanie lub zniszczenie zieleni,

b) wprowadzanie nowych i znoszenie istniejących form ochrony przyrody oraz ochrona istniejących zasobów,

c) wydawanie zaświadczeń dotyczących terenów objętych formami ochrony przyrody,

39) W zakresie prawa wodnego, realizacja spraw dotyczących zwykłego oraz powszechnego korzystania z wód,

40) Gromadzenie materiałów oraz opracowywanie raportów i opinii o stanie środowiska,

41) Prowadzenie spraw w zakresie geologii i hydrogeologii należących do kompetencji Gminy lub Burmistrza,

42) Wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168),

43) Kontrola wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia
      gospodarstwa rolnego oraz budynków rolniczych,

44) Realizowanie spraw wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, z późn. zm.),

45) Realizowanie spraw wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909,
      z późn .zm.), z zastrzeżeniem zadań będących w zakresie działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości,

46) Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

47) Współudział w prowadzeniu spraw związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenach rolnych,

48) Opiniowanie wniosków dotyczących zalesienia gruntów rolnych,

49) Przeprowadzanie spisów rolnych,

50) Prowadzenie zagadnień dotyczących melioracji gminnych gruntów rolnych,

51) Koordynowanie wykonawstwa remontów bieżących nieruchomości i urządzeń infrastruktury gminnej i zapewnienie prawidłowego
      przebiegu realizacji tych zadań z wyłączeniem remontów bieżących budynku Urzędu, świetlic wiejskich, remiz ochotniczych straży
      pożarnych i nieruchomości administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy,

52) Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów do izb rolniczych,

53) Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem w sprawach należących do kompetencji Gminy lub Burmistrza wynikających z ustawy
      z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),

54) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych, w tym
      z ich obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,

55) Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę,

56) Organizowanie i nadzór zimowego utrzymania dróg gminnych,

57) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440,
      z późn. zm.) należących do kompetencji Gminy,

58) Prowadzenie rejestru zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym,

59) Przygotowywanie rocznych planów rozwoju i programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej,

60) Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy,

61) Przygotowywanie, realizacja i nadzorowanie inwestycji i remontów inwestycyjnych,

62) Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania i realizacji
      inwestycji i remontów inwestycyjnych,

63) Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych i remontów inwestycyjnych,

64) Uzgadnianie inwestycji prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie dróg gminnych,

65) Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,

66) Opracowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocowych,

67) Nadzór nad przygotowywanymi wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocowych,

68) Wdrażanie polityki regionalnej w powiązaniu z funduszami Unii Europejskiej,

69) Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,

70) Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi monitorującymi przebieg realizacji projektów, finansującymi
      i koordynującymi politykę strukturalną,

71) Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania przedsięwzięć wspólnych,

72) Współpraca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu projektów,

73) Przygotowywanie procedur do wdrażania funduszy i programów Unii Europejskiej,

74) Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie wykorzystania
      programów pomocowych do realizacji zadań Gminy,

75) Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania Wydziału,

76) Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów z zakresu działania Wydziału,

77) Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych UE,

78) Opracowywanie informacji o stanie technicznym budynków będących własnością Gminy,

79) Udzielanie pomocy w zakresie spraw technicznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,

80) Prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych,

81) Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl
      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

82) Prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej,

83) Koordynowanie wszelkich działań związanych ze zrealizowanym projektem „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach
      regionu Wielkich Jezior Mazurskich-aglomeracja Pisz”, dofinansowywanym z Funduszu Spójności w ramach Programu
      Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innymi projektami inwestycyjnymi dofinansowanymi ze źródeł zewnętrznych,

84) Przygotowanie, realizacja i nadzorowanie inwestycji i remontów inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach
      Funduszu Sołeckiego,

85) Prowadzenie spraw dotyczących przeglądów technicznych budynków gminnych, z wyłączeniem świetlic wiejskich oraz remiz
      Ochotniczych Straży Pożarnych i nieruchomości administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

Data powstania: środa, 13 cze 2007 11:35
Data opublikowania:
Data edycji: poniedziałek, 25 lut 2008 10:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 gru 2019 15:19
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Piotr Grochal
Artykuł był czytany: 11503 razy
Ilość edycji: 1