BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

1. - Pisz, ul. Staszica,
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW-12 877,

• dz. nr 1103 o pow. 21 m2- cena 2 424 zł,

2. Podana wyżej cena nie uwzględnia wartości budynku garażowego, przedstawia jedynie wartość gruntu.
3. Nabywca działki uiści koszt przygotowania dokumentacji dotyczącej nieruchomości niezbędnej do jej zbycia (wyrys, wycena gruntu).
4. Zbycie działki objętej niniejszym wykazem zgodnie z art. 29 ust. 5, art 43 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z poźn. zm.) zostało zwolnione z podatku VAT.
5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
7. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
9. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/174/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zespołów garażowych. Położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 stycznia 2008 r. do dnia 26 stycznia 2008 r.
Data powstania: piątek, 4 sty 2008 10:28
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2008 14:52
Data przejścia do archiwum: niedziela, 27 sty 2008 20:11
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1330 razy