BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z-7331/II-1/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2006 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./


zawiadamiam,
że w dniu 07. 01. 2008 r. wpłynął wniosek firmy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Sp. zo.o
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 KV typu AsXSn 4x70 L=140 mb i przyłącza kablowego nN 0,04 KV typu YARXs 4x25 L=40 mb na działkach o numerach ewidencyjnych 10, 46, 53/7 położonych w obrębie Jagodne, gm. Pisz, oraz na wymianie przewodów gołych na izolowane typu Asxs 4x70 od stacji transformatorowej nr 8-106 do słupa nr 8 na odcinku długości około 150 mb na działkach o numerach geodezyjnych 9/3, 34, 35, 36/3, 37, 38, 39, 40, 41/2, 10 położonych w/w obrębie.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 9 sty 2008 12:07
Data opublikowania: środa, 9 sty 2008 13:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 sty 2008 17:46
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy