BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki-część 550/4,
-Numer KW-13025,
-Powierzchnia nieruchomości-18 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garażem blaszanym – boks nr 11,
-Roczna wysokość czynszu- 5 -zł/1m2 + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu blaszanego.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego, według ustaleń studium jest to teren rezerwy pod obwodnicę.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 lutego 2008 roku do dnia 23 lutego 2008 roku.
Data powstania: poniedziałek, 4 lut 2008 10:41
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lut 2008 16:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2008 07:14
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1144 razy