BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-5/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 28.01.2008r. wpłynął wniosek firmy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na demontażu istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV L=175mb oraz budowie linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 293, 306/4, 299, 298/20, 298/5, 298/3, 306/1 położonych w obrębie Pisz II, przy ul. Gdańskiej.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2008 09:48
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2008 12:31
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lut 2008 15:34
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1108 razy