BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową położonych we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz.

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.).


I. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/20
Powierzchnia nieruchomości - 1.021m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.700zł. + 22% VAT


II. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/21
Powierzchnia nieruchomości - 1.042m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 31.300zł. + 22% VAT


III. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/69
Powierzchnia nieruchomości - 1.030m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.900zł. + 22% VAT


IV. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/70
Powierzchnia nieruchomości - 1.030m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.900zł. + 22% VAT

V. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/71
Powierzchnia nieruchomości - 1.030m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.900zł. + 22% VAT

VI. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/72
Powierzchnia nieruchomości - 1.030m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.900zł. + 22% VAT

VII. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/73
Powierzchnia nieruchomości - 1.030m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.900zł. + 22% VAT

VIII. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/74
Powierzchnia nieruchomości - 1.030m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.900zł. + 22% VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
10 grudnia 2003r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2.W/w nieruchomości są wolne od obciążeń .
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są w/w nieruchomości.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu .
6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-
Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30.04.2003r. w/w nieruchomości
przeznaczone są na cele projektowanej zabudowy letniskowej.
8.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat,
jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego
zgodnie z pozwoleniem na budowę .
10.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 12 lutego 2008r. do dnia 04 marca 2008r.
Data powstania: wtorek, 12 lut 2008 10:02
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2008 11:13
Data przejścia do archiwum: środa, 5 mar 2008 07:03
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1317 razy