BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego
1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu
wieczystym osób fizycznych.
Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/178/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r.
została przeznaczona do sprzedaży
Numery działek: 349/58, 350/19, 350/21
Powierzchnia łączna nieruchomości: 2561 m2
Położenie nieruchomości: obręb Pisz2
Numery KW: 26385 (dz. nr 349/58) Nr 26018 (dz. nr 350/19) Nr 26384 (dz. nr 350/21)
Cena nieruchomości: 135.118 zł + 22% podatku VAT

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:
Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego . Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pisz nieruchomość stanowi teren wielofunkcyjny: hurtownie, biura,
stacja paliw, zabudowa mieszkaniowa.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników
wieczystych

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w
Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy
nieruchomości.

5. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie
jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić najpóźniej
do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.

6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc
od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania
dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 13.02.2008 r.
do 05.03.2008 r.
Data powstania: piątek, 15 lut 2008 15:52
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2008 15:54
Data przejścia do archiwum: środa, 12 mar 2008 15:01
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1171 razy