BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Sesja

Pisz, dnia 18.03. 2008 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XX-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MARCA 2008 ROKU / PIĄTEK / O GODZINIE 10-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU. SESJA ZOSTAŁA PRZERWANA O GODZ.15.00 DNIA 28 MARCA 2008 ROKU I OBRADY BĘDĄ KONTYNUOWANE W DNIU 4 KWIETNIA 2008 ROKU O GODZ.15.00.POZOSTAŁY DO ROZPATRZENIA PUNKTY PORZĄDKU OBRAD : 12 ,23,24 i 25.
PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/08 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Pisz na 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 120 w mieście Pisz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Tartaczną a rzeką Pisą w Piszu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2008 – 2010 dla terenu Gminy Pisz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2008 – 2012 ”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych na terenie gminy Pisz.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Skarg Rady Miejskiej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
23. Odpowiedzi na zapytania radnych.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: wtorek, 18 mar 2008 15:13
Data opublikowania: wtorek, 18 mar 2008 15:45
Data edycji: piątek, 28 mar 2008 15:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 kwi 2008 16:29
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1217 razy
Ilość edycji: 1