BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Jagodne, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - teren pod budynkiem gospodarczym o konstrukcji
drewnianej
- Numer działki - cz.112/9
- Powierzchnia działki - 41m2
- Numer KW - 13689
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 205zł + 22% VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008r. Nr 2 ,poz.42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pisz –nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym Uchwałą nr V/31/07
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34
poz.551 z dnia 12 marca 2007r. położona jest w obszarze przeznaczonym pod
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
20 marca 2008r. do dnia 09 kwietnia 2008r.
Data powstania: czwartek, 20 mar 2008 12:43
Data opublikowania: czwartek, 20 mar 2008 15:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 kwi 2008 07:16
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1184 razy