BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Turośl, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki - 55/3
- Powierzchnia działki - 1.600m2
- Numer KW - 13680
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 40zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008r. Nr 2, poz.42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2.Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania - teren hurtowni nawozów, materiałów budowlanych,
skup złomu. Dopuszczalne lokowanie wszelkiej działalności gospodarczej pod
warunkiem utrzymania strefy uciążliwości poza zabudową mieszkaniową.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega
rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej
rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002
0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
09 kwietnia 2008r. do dnia 30 kwietnia 2008r.
Data powstania: środa, 9 kwi 2008 14:07
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2008 15:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 maj 2008 09:43
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1073 razy