BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WykazW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Pilchy , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa
wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz
ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu
jeziora
- Numer działki - część 142/9
- Powierzchnia działki - 300 m2,
- Numer KW - 13707
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 80zł + 22% VAT ,


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008r. Nr 2 ,poz.42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Puszczy i Jezior Piskich.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu
przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem,
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
29 kwietnia 2008r. do dnia 19 maja 2008r.
Data powstania: wtorek, 29 kwi 2008 13:18
Data opublikowania: wtorek, 29 kwi 2008 15:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 07:16
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1140 razy