BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numer działki – część 546/6,
-Numer KW – 13119,
-Powierzchnia nieruchomości -50 m2,
-Opis nieruchomości-teren przeznaczony do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
-Roczna wysokość czynszu – 250,00 zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej.
2.W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Zabrania się inwestowania w trwałe urządzenia i obiekty budowlane.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 kwietnia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r.
Data powstania: środa, 30 kwi 2008 07:51
Data opublikowania: środa, 30 kwi 2008 14:44
Data przejścia do archiwum: środa, 21 maj 2008 07:16
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1207 razy