BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-33/08

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 19.06.2008r., wpłynął wniosek
Józefa Błudnickiego
„ELEKTRO-SERVICE”
Ul. Przemysłowa 1
11-500 Giżycko

działającego z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
Ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN typu YAKXS 4x120 mm2 na działkach o numerach ewidencyjnych 551, 322/1, 322, 541/3, 550/4 położonych w obrębie Pisz II.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: poniedziałek, 7 lip 2008 13:41
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lip 2008 15:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2008 13:31
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1349 razy