BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-38/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publlicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 10.07.2008r., wpłynął wniosek
Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi – ulicy Pisańskiego na części działek o numerach ewidencyjnych 744, 1177, 1432, 1173, 1459/1, 1461/17, 1461/55, 1461/56, 1474, 1466, 1430/74 w obrębie Pisz 1 oraz na budowie drogi – ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne, na działkach o numerach ewidencyjnych 10, 46, 31, 14/7, 6/3, 6/11, 12/40, 12/23, 11/28, 17/1 w obrębie Jagodne oraz budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie kanalizacji sanitarnej w ciągu w/w ulic oraz dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pisańskiego w Piszu i rozbudowie linii oświetlenia ulicznego ulicy Tęczowej w m. Jagodne.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jagodne.

Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2008 11:41
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2008 15:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 lip 2008 09:49
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1261 razy