BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-41/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publlicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 17.07.2008r., wpłynął wniosek
Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Wąglickiej w Piszu. Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
- budowę napowietrznej oraz kablowej linii oświetlenia ulicznego na projektowanych 6 słupach oświetleniowych na działkach o numerach ewidencyjnych 142/20, 148/4, 148/19, 148/6, 546/2, 546/6, położonych w obrębie Pisz 2;
- montaż przewodów i opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem na istniejącej linii napowietrznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 144, 148/37, 148/39, 148/40, 148/41, 149, 148/42, 148/21, 148/22, 154, 157, 158, 162, 165/2, 142/19 położonych w obrębie Pisz 2.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 23 lip 2008 09:15
Data opublikowania: środa, 23 lip 2008 13:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sie 2008 13:28
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1262 razy