BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-36/08

O B W I E S Z C Z E N I E o wystąpieniu Burmistrza Pisza z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm./,
Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 30.07.2008r. wystąpił do Starosty Piskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o uzgodnienie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./ projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Zdory – Kwik, na działkach o numerach ewidencyjnych 96 – obręb Zdory, 134, 293/2 - obręb Szczechy Wielkie, 56/8 – obręb Kwik.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Zdory, Kwik i Szczechy Wielkie.

Data powstania: czwartek, 31 lip 2008 11:23
Data opublikowania: czwartek, 31 lip 2008 14:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 sie 2008 14:35
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1355 razy