BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów,
-Numer działki – część 28,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 19085 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
-Cena wywoławcza rocznego czynszu – 400 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zmeliorowanych użytków zielonych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Zabrania się inwestowania w trwałe urządzenia i obiekty budowlane oraz prowadzenia upraw wieloletnich, drzew i krzewów owocowych.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 sierpnia 2008 r. do dnia 29 sierpnia 2008 r.
Data powstania: czwartek, 7 sie 2008 12:15
Data opublikowania: czwartek, 7 sie 2008 13:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 wrz 2008 10:46
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1127 razy