BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-36/08

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie
Burmistrz Pisza, działając na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)

zawiadamia,
że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Zdory – Kwik, na działkach o numerach ewidencyjnych 96 – obręb Zdory, 134, 293/2 - obręb Szczechy Wielkie, 56/8 – obręb Kwik, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.


Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 31 grudnia 2008r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Zdory, Kwik i Szczechy Wielkie

Data powstania: środa, 20 sie 2008 13:21
Data opublikowania: środa, 20 sie 2008 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 wrz 2008 10:41
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1174 razy