BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-24/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Burmistrz Pisza w dniu 26.08.2008r. wydał decyzję nr 24/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m.Maldanin do m. Zdory i przebudowie istniejącego kolektora tłocznego Pisz – Maldanin.
    Etap I – miejscowość Zdory, trasa kolektorów Zdory – Szczechy Wielkie i Szczechy Wielkie – Jeglin.
Inwestycja przebiegać będzie przez teren działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
Obręb Szczechy Wielkie:
4/5, 4/1, 4/4, 4/3, 1/1, 1/25, 5, 558
Obręb Trzonki:
72, 73, 74, 76/3, 76/1, 76/2, 1337/1, 143/10, 143/9, 143/8, 143/7, 143/6, 143/12, 144, 143/13, 145/4, 147, 145/1, 146, 148/2, 148/1, 149, 150, 151/1, 151/2, 140, 340/7, 340/6, 132/5, 137, Obręb Jeglin:
7, 8, 11, 12,
Obręb Zdory:
82, 96, 109/4, 111/1, 112/1, 109/5, 94/1, 255, 275/1, 273/13, 269/2, 268, 267, 260, 259, 258, 254, 253, 243/1, 243/3, 240/1, 242, 241, 240/2, 236, 235, 234/2, 234/1, 233/1, 232/2, 232/1, 231/3, 231/2, 217/1, 216, 215, 214, 212, 226/6, 228/1, 211/2, 228/2, 230, 238, 239/1, 239/2, 210/4, 207. 208/1, 205, 223/2, 223/1, 223/3, 204, 203, 202, 200, 199, 198/1, 182/1, 179/2, 178/5, 178/1, 174/2, 174/4, 175, 131, 173, 127/1, 141, 125/3, 172/1, 177, 170/4, 170/2, 169/1, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162/1, 119, 118, 6/2, 117/4, 117/3, 116/1, 115, 108, 120/3, 120/1, 121/2, 121/1, 122, 123, 124/1, 124/2, 125/4, 125/3, 127/1, 104, 103/2.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Trzonki, Szczechy Wielkie, Jeglin i Zdory.
Data powstania: wtorek, 26 sie 2008 11:41
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2008 14:58
Data przejścia do archiwum: środa, 10 wrz 2008 13:38
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1182 razy