BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bogumiłach, gmina Pisz.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Bogumiły, gmina Pisz.
Numer działki - 109/2
Powierzchnia działki - 2845 m2
Numer KW - 3583
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej

Cena wywoławcza nieruchomości - 45.600 zł + 22% VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/273/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20.06.2008 r.
została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-
Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz
6.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) istnieje
możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat,
jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego
zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 03 lutego 2009 r. do dnia 24 lutego 2009 r.

Data powstania: wtorek, 3 lut 2009 10:52
Data opublikowania: wtorek, 3 lut 2009 13:37
Data przejścia do archiwum: środa, 25 lut 2009 10:06
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1181 razy