BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/66/08/09

Obwieszczenie dotyczące możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza zawiadamia, przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi na odcinku Zdory – Szeroki Ostrów, na działkach o numerach ewidencyjnych 141, 6/2 położonych w obrębie Zdory, gm. Pisz, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w tym z treścią postanowień uzgadniających przedmiotowy projekt decyzji wydanych przez: Starostę Piskiego uzgadniającego projekt decyzji w zakresie zadań samorządu Powiatu Piskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój Nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia.

Data powstania: piątek, 13 lut 2009 12:33
Data opublikowania: piątek, 13 lut 2009 14:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lut 2009 15:45
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1190 razy