BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lutego 2009 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących przy drodze powiatowej Nr 1773N, na odcinku Ciesina – Hejdyk.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:
  1)   w formie pisemnej;
  2)   ustnie do protokołu;
  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.),
w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.
Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 25.02.2009 r. do dnia 17.03.2009 r.
Data powstania: czwartek, 26 lut 2009 11:20
Data opublikowania: czwartek, 26 lut 2009 13:26
Data przejścia do archiwum: środa, 18 mar 2009 10:57
Opublikował(a): Elżbieta Winek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1209 razy