BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/7/09

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
Burmistrz Pisza, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).


zawiadamia,

że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia SN-15 kV i nN-0,4 kV wraz ze złączami na działkach o nr ewidencyjnych 81, 170 położonych w obrębie Pilchy, gm. Pisz, nie może być załatwiona w terminie, określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 30 kwietnia 2009 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest fakt iż, rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zależy od uprzedniego uzgodnienia projektu decyzji w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./.
Data powstania: poniedziałek, 2 mar 2009 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 2 mar 2009 15:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 11:53
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1191 razy