BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z-7624/6/08 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

INFORMUJĘ

o wydaniu, na wniosek Gminy Pisz, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz na działkach o nr 406/3, 262/2, 410/9, 411/6, 411/3, 412, 413/2, 414/14, 414/4, 414/5, 414/13, 419/1, 422/13, 431, 432, 424/14, 422/8, 422/9, 422/10, 422/11, 422/12, 429/11, 183/1, 433/16, 262/1, 414/9, 414/11, 411/1, 410/8, 423/1, 423/2, 425, 426, 427, 428 w obrębie Pisz 2.


Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w pokoju nr 61 w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 4 mar 2009 10:23
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2009 15:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 kwi 2009 14:07
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1516 razy