BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/68/08/09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 24.12.2008 r., wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 13.03.2009 r.)

Pana Kazimierza Grybowicz
działającego z upoważnienia
Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie
Oddział Zakład Gazowniczy Białystok
ul. Zacisze 8
15-138 Białystok


dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG oraz stacji redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia gazu ziemnego wraz z likwidacją istniejącej mieszalni gazu P-B-P, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/2, położonej w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: piątek, 13 mar 2009 13:39
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2009 16:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2009 11:29
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1229 razy