BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/7/09

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

INFORMUJĘ

o wydaniu, na wniosek Gminy Pisz, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie ul. Warmińskiej w Piszu na odcinku od km 0+000 do km 1+0621,20 wraz z kanalizacją deszczową na działkach o nr 36, 109/1, 39/1, 41, 24/48, 27/14, 14/25, 24/50, 20/1, 19/13, 14/15, 14/78, 14/26, 14/80, 19/17, 18/4, 14/34, 18/26, 18/28, 14/82, 17/6, 16/19, 15/1, 7/1, 4/24, 6/3, 4/26, 5, 6/20, 6/22, 6/12, 3/7, 1/2, 6/18, 6/14 położonych w obrębie Pisz 2.Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w pokoju nr 61 w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 25 mar 2009 10:53
Data opublikowania: środa, 25 mar 2009 14:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 kwi 2009 13:46
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1197 razy