BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/7/09

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn .zm)

ZAWIADAMIAM

że Burmistrz Pisza na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pisz, w dniu 25.03.2009 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie ul. Warmińskiej w Piszu na odcinku od km 0+000 do km 1+0621,20 wraz z kanalizacją deszczową na działkach o nr 36, 109/1, 39/1, 41, 24/48, 27/14, 14/25, 24/50, 20/1, 19/13, 14/15, 14/78, 14/26, 14/80, 19/17, 18/4, 14/34, 18/26, 18/28, 14/82, 17/6, 16/19, 15/1, 7/1, 4/24, 6/3, 4/26, 5, 6/20, 6/22, 6/12, 3/7, 1/2, 6/18, 6/14 położonych w obrębie Pisz 2.


Od w/w decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.

Pouczenie:
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 / art. 49 KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/

Data powstania: środa, 25 mar 2009 10:54
Data opublikowania: środa, 25 mar 2009 14:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 kwi 2009 13:46
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1173 razy