BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/53/08/09 o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że w dniu 17.03.2009 r.,Pan Andrzej Tarazewicz, Zakład Instalacji Elektrycznych Teresa Tarazewicz, ul. Rumiankowa 29, 19-300 Ełk, działający z upoważnienia PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, zmodyfikował złożony w dniu 17.09.2008 r. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV o długości 30 m oraz napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV o długości 275m, przy ul. Baśniowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 32/4, 33/1, 14/21, 14/25, 24/48 i 5 położonych w obrębie Pisz 2 poprzez zmianę parametrów technicznych inwestycji.
Zgodnie ze zmianą wniosku Inwestor planuje wyłącznie budowę kablowej linii energetycznej niskiego napięcia o długości 303 m na w/w działkach, a nie, jak podano we wniosku z dnia 17.09.2008 r. kablowej i napowietrznej linii energetycznej nN.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.


Data powstania: wtorek, 31 mar 2009 12:16
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2009 13:36
Data przejścia do archiwum: środa, 15 kwi 2009 15:05
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1404 razy